Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

NE. JDE TO, z. s.

Čl. 1 / Název a sídlo

1)   Název spolku je: „ NE. JDE TO, z. s. “ (dále jen „ spolek “).

2)   Sídlo spolku je:  Bratrská 20, 750 02, Přerov

Čl. 2 / Účel spolku

1)   Účelem spolku je zejména pořádání společenských a kulturních akcí, provozování umělecké, osvětové a edukační činnosti, získávání finanční či jiné podpory pro tuto činnost  a rozvíjení spolupráce se spolky podobného zaměření.

Čl. 3 / Členství

1)   Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.

2)   Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.

3)   O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky.

4)   Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

5)   Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.

6)   Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

7)   Seznam členů je neveřejný.

8) Zápis a výmaz v seznamu členů provádí předseda spolku, nebo pověřená osoba.

Čl. 4 / Práva a povinnosti členů

1)   Právem člena je:

a)   podílet se na činnosti spolku,

b)   obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

c)   kdykoli ze spolku vystoupit.

2)   Povinností člena je:

a)   dodržovat stanovy spolku,

b)   svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,

c)   respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 5 / Orgány spolku

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku

a)   skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku,

b)   volí a odvolává ze svého středu předsedu a členy vedení,

c)   je svolávána předsedou nebo dvěma členy vedení současně, nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,

d)   koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

e)   vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

f)   mění stanovy,

g)   rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,

h)   projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

i)   schvaluje roční plán výdajů,

j)   schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

k)   v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,

l)   jednání členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

2)   Předseda a tři členové vedení

a)   jsou statutárním orgánem spolku,

b)   jednají jménem spolku samostatně, zastupují jej navenek,

c)   jsou voleni do odvolání, odstoupení z funkce či úmrtí.

Čl. 6 / Zánik spolku

1)   Spolek zaniká:

a)   rozhodnutím členské schůze,

b)   dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

c)   pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2)   Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. 7 / Závěrečná ustanovení

1)   Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2)   Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3)   Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

4)   Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5)   Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Přerově dne 14. 6. 2017